Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21549
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Liễu
Quách, Gia Hân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán, quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty
Description: 176 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21549
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.