Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21562
Title: Thực trạng công bố các chỉ số phát triển bền vững: Trường hợp các công ty cổ phần tại Việt Nam
Authors: Lê, Phước Hương
Phan, Thị Tuyết Hạnh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng công bố các chỉ số phát triển bền vững của các công ty cổ phần (CTCP) Việt Nam từ quan điểm phát triển bền vững toàn cầu, từ đó đề xuất các chỉ số bền vững phù hợp với việc thực hiện phát triển bền vững tại Việt Nam.
Description: 99 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21562
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.