Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21563
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thi lấy chứng chỉ kế toán viên hành nghề và kiểm toasnvieen (CPA) Việt Nam của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thúy An
Trương, Mỹ Trinh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định tham dự thi lấy chứng chỉ CPA Việt Nam của sinh viên ngành kế toán, kiểm toán trường Đại học Cần Thơ để có thể tìm ra giải pháp nhằm giúp nâng cao nhận thức của sinh viên, từ đó có thể đề xuất giải pháp cho các tổ chức có liên quan nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành kế toán và kiểm toán
Description: 138 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21563
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.