Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21563
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thi lấy chứng chỉ kế toán viên hành nghề và kiểm toasnvieen (CPA) Việt Nam của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thúy An
Trương, Mỹ Trinh
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định tham dự thi lấy chứng chỉ CPA Việt Nam của sinh viên ngành kế toán, kiểm toán trường Đại học Cần Thơ để có thể tìm ra giải pháp nhằm giúp nâng cao nhận thức của sinh viên, từ đó có thể đề xuất giải pháp cho các tổ chức có liên quan nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành kế toán và kiểm toán
Mô tả: 138 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21563
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.