Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21575
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức biến động trong giá bán lúa của nông hộ ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Lê, Khương Ninh
Trần, Thị Minh Thư
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài ước lượng ảnh hưởng các yếu tố đến mức độ biến động trong giá bán lúa của nông hộ ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhằm đề xuất giải pháp giảm thiểu biến động trong giá bán lúa và nâng cao thu nhập cho nông hộ.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21575
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.