Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21582
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của sinh viên và nhân viên kế toán trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đối với việc dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên hành nghề và kiểm toán viên (CPA) Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thúy An
Võ, Anh Thư
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến thái độ của sinh viên Khoa Kinh tế của Trường Đại học Cần Thơ và nhân viên kế toán, kiểm toán làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đối với việc dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên hành nghề và kiểm toán viên (CPA) Việt Nam nhằm tìm ra những giải pháp giúp nâng cao nhận thức của sinh viên và nhân viên, qua đó đề xuất giải pháp để phát triển nguồn nhân lực ngành kế toán và kiểm toán cho các tổ chức có liên quan
Description: 115 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21582
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.