Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21588
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Kiên Giang
Authors: Bùi, Lê Thái Hạnh
Trần, Thái Bảo
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện nghiên cứu nhằm mục đích phân tích hiệu quả sản kỹ thuật của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Kiên Giang đã đạt được. Từ đó đề xuất ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật cho các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở địa bàn tỉnh Kiên Giang
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21588
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.