Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21589
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nông nghiệp đối với nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Kiên Giang
Authors: Bùi, Lê Thái Hạnh
Võ, Quang Tường
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hướng đến quyết đinh sẽ tham gia bảo hiểm nông nghiệp của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Kiên Giang từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm mở rộng sự tham gia bảo hiểm của nông hộ nuôi tôm nhằm tăng an sinh xã hội vùng nông thôn.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21589
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.