Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2159
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa ở Việt Nam
Authors: Đoàn, Ngọc Phúc
Keywords: Cấu trúc vốn
Cổ phần hóa
Hiệu quả hoạt động
ROA
ROE
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.11-16
Abstract: Tiếp cận dưới góc độ tài chính, bài viết phân tích thực nghiệm 217 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn 2007 – 2012 để kiểm tra đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Kết quả hồi quy cho thấy nợ dài hạn có tác động tích cực đến ROA và ROE, trong khi nợ ngắn hạn và tổng nợ có tác động tiêu cực có ý nghĩa thống kê đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2159
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.