Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21600
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Quế Anh
Phạm, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam – chi nhánh Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng của công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam – chi nhánh Cần Thơ
Description: 110 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21600
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.