Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21601
Title: Phân tích thực trạng và đánh giá kết quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Authors: Trần, Bá Trí
Hứa, Tài Lợi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty CP Dược Hậu Giang giai đoạn từ đầu năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực qua các chỉ tiêu đo lường kết quả quản trị then chốt, qua đó đề ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty.
Description: 138 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21601
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.