Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2161
Title: Trao đổi về giải pháp hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phần than do kiểm toán độc lập thực hiện
Authors: Đặng, Thị Hương
Keywords: Kiểm toán báo cáo tài chính
Công ty cổ phần than
Lập kế hoạch
Kiểm toán độc lập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 03 .- Tr.16-17
Abstract: Trong những năm qua, ngành than luôn được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thông tin tài chính của các công ty than (đặc biệt là các công ty cổ phần than) được nhiều đối tượng quan tâm sử dụng đề ra các quyết định kinh tế. Vì vậy, việc kiểm toán và công khai, minh bạch thông tin tài chính của các công ty cổ phần (CTCP) than rất có ý nghĩa đối với công chúng và xã hội. Tuy nhiên, cuộc kiểm toán BCTC các CTCP than ở Việt Nam do kiểm toán độc lập (KTĐL) thực hiện còn tồn tại một số hạn chế về nội dung, quy trình, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán (đặc biệt là quy trình kiểm toán) dẫn đến chất lượng của cuộc kiểm toán chưa cao từ đó làm giảm lòng tin của những người quan tâm. Trong phạm vi bài viết, tác giả đi vào làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch trong quy trình kiểm toán BCTC các CTCP than do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2161
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_176.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.