Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21638
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Đặng Hoàng Khang
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Huỳnh Thư
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đặng Hoàng Khang từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty.
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21638
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
957.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.