Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21647
Nhan đề: Tiếp cận giao thông, thị trường và thu nhập của nông hộ trồng lúa ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Lê, Khương Ninh
Trương, Thị Yến Nhi
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Ước lượng ảnh hưởng của khoảng cách giao thông và thị trường đến thu nhập của nông hộ ở huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang nhằm đề xuất giải pháp làm tăng thu nhập cho nông hộ thông qua phát triển hệ thống giao thông và thị trường nông sản.
Mô tả: 70 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21647
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
918.6 kBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.