Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21649
Nhan đề: Phương thức tiêu thụ lúa và thu nhập của nông hộ ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Lê, Khương Ninh
Nguyễn, Minh Lý
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích ảnh hưởng của phương thức tiêu thụ lúa và thu nhập của nông hộ ở huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang nhằm đề xuất giải pháp làm tăng thu nhập cho nông hộ và tìm ra phương thức tiêu thụ lúa hợp lý cho người nông dân.
Mô tả: 64 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21649
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.