Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21652
Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phú Son
Phan, Hồng Vân
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu “Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ” nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái và lượng hóa ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng của sản phẩm du lịch.
Description: 93 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21652
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.