Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21661
Title: Kế toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Tín
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 - Chi Nhánh Cần Thơ. Trên cơ sơ đó, đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và nâng cao hiệu quả quản lý các khoản nợ của Công ty
Description: 183 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21661
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.17 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.