Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2168
Title: Đánh giá sự kết hợp giữa bón vôi và lân trộn dicacboxylic axit polyme đến năng suất, khả năng hấp thụ dưỡng chất của cây lúa vụ đông xuân trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long = Evaluation combined application of phosphorus fertilizer coated dicaboxylic acid polymer and lime on rice yield and nutrient uptake in dry season on acid sulphate soils in Mekong Delta
Other Titles: Evaluation combined application of phosphorus fertilizer coated dicaboxylic acid polymer and lime on rice yield and nutrient uptake in dry season on acid sulphate soils in Mekong Delta
Authors: Nguyễn, Quốc Khương
Trần, Ngọc Hữu
Ngô, Ngọc Hưng
Keywords: Dicacboxylic axit polyme
Đất phèn
Phân lân
Vôi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 248 .- Tr.29-39
Abstract: Mục tiêu của đề tài là đánh giá sự kết hợp giữa bón vôi và lân trộn dicacboxylic axit polyme (DCAP) đến sinh trưởng, năng suất và khả năng hấp thu dưỡng chất của cây lúa vụ đông xuân trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2168
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_794.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.