Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2170
Title: Tác động của Marketing mối quan hệ tới sự hợp tác trong sản xuất kinh doanh : Nghiên cứu thực tế từ các nhà thầu xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Đức Chính
Nguyễn, Hạnh Nguyên Minh
Keywords: Hành vi cơ hội
Lợi ích
Cam kết
Chi phí chấm dứt mối quan hệ
Marketing mối quan hệ
Sự tin tưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 247 .- Tr.33-42
Abstract: Nghiên cứu này nhằm kiểm định tầm quan trọng của Marketing mối quan hệ từ hai yếu tố: sự tin tưởng và sự cam kết trong hợp tác kinh doanh. Mô hình trong nghiên cứu này được thừa kế từ mô hình nghiên cứu của Morgan & Hunt (1994). Hệ số hồi qui của giá trị cam kết mối quan hệ (0,34) và sự tin tưởng (0,41) trong việc cải thiện quan hệ, cam kết kinh doanh giữa các nhà thầu xây dựng. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà quản trị hiểu rõ hơn các thành phần tác động tới sự tin tưởng và cam kết mối quan hệ là lợi ích vượt trội về dịch vụ, duy trì tiêu chuẩn cao, giảm hành vi cơ hội. Cải thiện Marketing mối quan hệ, giá trị của sự hợp tác, sự tin tưởng và cam kết mối quan hệ giữa các nhà thầu xây dựng và nhà thầu phụ có tầm quan trọng đặc biệt trong kinh doanh, đặc biệt là ngành xây dựng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2170
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.