Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2171
Title: Mối quan hệ giữa tính minh bạch và thu hút FDI : Bằng chứng thực nghiệm từ các nước Đông Nam Á
Authors: Vương, Đức Hoàng Quân
Bùi, Hoàng Ngọc
Keywords: FDI
Tính minh bạch
ASEAN
Quản trị quốc gia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.34-43
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu dạng bảng động từ năm 2005 – 2015 của 11 nước Đông Nam Á nhằm kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa tính minh bạch và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phương pháp kiểm định đồng liên kết của Pedroni và Kao, kiểm định nhân quả do Engle và Granger đề xuất và ước lượng bằng phương pháp bình phương tối thiểu hiệu chỉnh (FMOLS) đã được áp dụng đối với bộ dữ liệu thu thập. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính minh bạch có tác động tích cực một chiều đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các nước Đông Nam Á. Điều này đem lại nhiều gợi ý chính sách về quản lý nhà nước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2171
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_694.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.251.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.