Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21735
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Hồ, Anh Thư
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh Cần Thơ, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu cho công ty trong thời gian tới.
Description: 154 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21735
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.