Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21735
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Diệu
Hồ, Anh Thư
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh Cần Thơ, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu cho công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 154 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21735
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.