Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2174
Title: Mối quan hệ giữa cung tiền, lạm phát và sản lượng ở Việt Nam và Trung Quốc sau 30 năm đổi mới
Authors: Phạm, Đình Long
Bùi, Quang Hiển
Keywords: Lạm phát
Cung tiền
Sản lượng
Chính sách tiền tệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.44-54
Abstract: Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa cung tiền, lạm phát và sản lượng Việt Nam trong đoạn từ 1986 – 2016 và ở Trung Quốc trong giai đoạn 1978 – 2008. Sau 30 năm đổi mới, bài viết muốn chứng minh về sự tồn tại mối quan hệ giữa các biến này và mong đợi có sự phát hiện mới khi sử dụng các kỹ thuật định lượng mới trong xử lý dữ liệu chuỗi thời gian; đồng thời, góp phần làm rõ sự tác động qua lại giữa các biến đã đề cập trong lĩnh vực điều hành chính sách tiền tệ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2174
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_804.74 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.