Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21741
Title: Ước lượng sự sẵn lòng chi trả của người dân cho chương trình phân loại rác tại nguồn ở ĐBSCL
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Cao, Thị Cẩm Thi
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân cho Chương trình PLRTN ở ĐBSCL từ đó đưa ra giải pháp pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và nâng cao công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt.
Description: 72 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21741
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.