Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21743
Title: Đánh giá sự khác biệt về hiệu quả tài chính theo mức độ tiếp cận thị trường của nông hộ nuôi tôm sú tại cù lao Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Huỳnh, Hương
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu đánh giá sự khác biệt hiệu quả tài chính theo mức độ tiếp cận thị trường của nông hộ nuôi tôm sú tại cù lao Long Hòa, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính thông qua tiếp cận thị trường cho nông hộ.
Description: 95 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21743
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.