Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21744
Title: Phân tích sự sẵn lòng chi trả của người dân cho chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Huỳnh, Thị Thanh Sang
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự sẵn lòng chi trả và đánh giá nhận thức của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho Chương trình phân loại rác tại nguồn.
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21744
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.