Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21745
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ nuôi tôm sú tại Cù lao Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Thị Phương Thanh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ nuôi tôm sú tại cù lao Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ nuôi tôm sú trong thời gian tới.
Description: 91 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21745
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.