Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21747
Nhan đề: Ứng dụng mô hình lựa chọn để đánh giá sự sẳn lòng chi trả cho chương trình phân loại rác tại nguồn của các hộ gia đình ở khu vực ĐBSCL
Tác giả: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Phạm, Quế Anh
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá sự sẵn lòng chi trả cho chương trình phân loại rác tại nguồn của các hộ gia đình ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Mô tả: 63 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21747
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.