Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21759
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trung tâm vui chơi giáo trí Tiniworld tại chi nhánh Vincom Hùng Vương, TP. Cần Thơ
Authors: Lê, Long Hậu
Danh, Lê Hồng Ngọc
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm vui chơi giáo trí tiNiWorld VCT từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019 từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh khu vui chơi trong thời gian tới
Description: 129 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21759
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.