Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21759
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trung tâm vui chơi giáo trí Tiniworld tại chi nhánh Vincom Hùng Vương, TP. Cần Thơ
Tác giả: Lê, Long Hậu
Danh, Lê Hồng Ngọc
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm vui chơi giáo trí tiNiWorld VCT từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019 từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh khu vui chơi trong thời gian tới
Mô tả: 129 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21759
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.