Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2178
Title: Đầu tư và lợi ích kinh tế của cơ sở chăn nuôi khi liên kết với doanh nghiệp trong chăn nuôi
Authors: Hoàng, Vũ Quang
Keywords: Cơ sở chăn nuôi
Cơ sở hạ tầng
Đầu tư
Liên kết
Lợi ích
Kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.55-62
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng và lợi ích kinh tế của cơ sở chăn nuôi khi liên kết với doanh nghiệp. Qua điều tra 130 cơ sở chăn nuôi, trong đó có 101 cơ sở liên kết với 27 doanh nghiệp, nghiên cứu chỉ ra rằng: cơ sở chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp có thu nhập cao hơn cơ sở không liên kết. Tuy nhiên, cơ sở chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn trong liên kết với doanh nghiệp do khó vay vốn, chưa có cơ chế chia sẻ rủi ro, nhiều dịch bệnh, doanh nghiệp thu mua chưa đúng theo cam kết.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2178
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_547.87 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.