Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2180
Title: Cấu trúc, quản lý và lãnh đạo đối với quản trị liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Authors: Nguyễn, Hiệp
Keywords: Liên kết vùng
Quản trị liên kết
Chính quyền địa phương
Thu hút FDI
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.63-71
Abstract: Nghiên cứu này nhận diện đặc trưng quản trị liên kết vùng trong thu hút FDI giữa chính quyền các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung dựa vào lý luận quản trị liên kết trong khu vực công và dữ liệu khảo sát công chức trực tiếp tham gia vào hoạt động thu hút FDI. Các hàm ý chính sách được đề xuất dựa trên giả định cơ chế quản trị liên kết ở cấp trung ương sẽ thay đổi một cách thực tế trong thời gian tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2180
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_666.44 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.