Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21804
Title: Hành động ngôn ngữ than phiền - phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt
Authors: Hà, Văn Hậu
Keywords: Hành vi lời nói gián tiếp
Hành vi phát biểu khiếu nại
Lời nói phê phán
Ngôn ngữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngôn ngữ;Số 07 .- Tr.50-62
Abstract: Một khiếu nại có thể được sử dụng như một hành động chỉ trích để thể hiện cảm xúc, thái độ tâm lý đối với các sự kiện sai trái hoặc các hoạt động xấu. Dựa trên dữ liệu lấy từ feuilletion trên các tờ báo và tạp chí Việt Nam hiện đại, bài viết tìm cách làm nổi bật các khái niệm, biểu hiện ngôn ngữ và tiêu chí điển hình cho xác định các lực lượng ảo giác, giao tiếp của những người tham gia trong các sự kiện diễn thuyết của các nhà phê bình hát gián tiếp. Dựa vào đó, bài viết sẽ chỉ ra các đặc điểm chung của hành vi văn hóa được sử dụng gián tiếp trong các tờ báo và tạp chí tiếng Việt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21804
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.