Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21824
Title: Quan hệ của nhà nước với tôn giáo trên thế giới
Authors: Vương, Xuân Tình
Keywords: Nhà nước thế tục
Tôn giáo
Nhà nước với tôn giáo
Khoan dung
Dân chủ
Bình đẳng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.3-12
Abstract: Mối quan hệ giữa nhà nước với tôn giáo diễn ra kể từ khi nhà nước xuất hiện. Quan hệ ấy có hai quá trình cơ bản: chính trị hóa tôn giáo, tức chính quyền tìm cách sử dụng tôn giáo phục vụ mục tiêu chính trị; và tôn giáo hóa chính trị - các tôn giáo tìm cách đưa tư tưởng, đạo đức, lợi ích tôn giáo vào các mục tiêu và hoạt động của nhà nước. Ứng xử của nhà nước với tôn giáo thường diễn ra theo ba chiều hướng: ôn hòa, ngăn cấm và kết hợp cả hai. Quan hệ của nhà nước với tôn giáo theo mô hình định sẵn mà phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội của mỗi nước. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà nước thế tục, thực hiện khoan dung tôn giáo, đảm bảo dân chủ và bình đẳng giữa các tôn giáo về cơ bản được xem như nguyên tắc của mối quan hệ ấy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21824
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.