Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21830
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thị Kiều Tiên
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo & PTNT Việt Nam Chi nhánh Thành phố Cần Thơ qua 3 năm 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở đó đề xuất ra các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng.
Mô tả: 63 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21830
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
764.67 kBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.