Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21833
Title: Khai thác, bảo tồn giá trị văn hóa độc đáo của các loại hình văn học nghệ thuật dân gian tiêu biểu của các tộc người thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang
Authors: Nguyễn, Thị Tám
Keywords: Bảo tồn giá trị văn hóa
Văn học nghệ thuật dân gian
Kinh tế - xã hội
Tỉnh Hà Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.55-72
Abstract: Thực hiện chiến lược “lấy văn hóa truyền thống làm động lực phát triển du lịch và thúc đẩy du lịch để bảo tồn văn hóa”, thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã khá thành công khi đưa những giá trị văn hóa vật thể, trong đó có các loại hình văn học nghệ thuật dân gian vào phát triển mô hình du lịch cộng đồng phục vụ du khách. Bài viết trình bày thực trạng khai thác, bảo tồn những giá trị độc đáo của các loại hình văn học nghệ thuật dân gian của các tộc người thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang. Qua bài viết này, tác giả đánh giá những thành tựu và hạn chế của một số chính sách đã thực hiện trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng chính sách khai thác, bảo tồn các giá trị văn học nghệ thuật dân gian tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang một cách phù hợp, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21833
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.