Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21834
Title: Tác động của suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu đến sinh kế và đời sống xã hội của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Thơm
Nguyễn, Thị Hồng Nga
Keywords: Suy thoái môi trường
Biến đổi khí hậu
Dân tộc thiểu số
Sinh kế
Đời sống xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.73-85
Abstract: Suy thoái môi trường (STMT) và biến đổi khí hậu (BĐKH) đang và sẽ tác động mạnh mẽ tới các khu vực ven biển, các vùng đồng bằng châu thổ, trung du và miền núi, các cửa sông, rừng đầu nguồn, vốn là những nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số (DTTS). Việt Nam là một trong 5 quốc gia trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của STMT, BĐKH và nước biển dâng. Bên cạnh tỷ lệ nghèo đói cao, trình độ học vấn thấp và nguồn lực vật chất đối phó với STMT và BĐKH hạn chế, các cộng đồng DTTS ở nước ta đang phải đối mặt với mối đe dọa rất lớn trên các lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp và đời sống xã hội. Trên cơ sở phân tích nguồn dữ liệu từ các ngành liên quan, các tác giả bài viết có một số nhận xét về những ảnh hưởng của STMT và BĐKH đối với các vùng DTTS khác nhau trong hoạt động sinh kế và đời sống xã hội cũng như những vấn đề liên quan đến tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, qua đó gợi ý những vấn đề cần trao đổi và tiếp tục nghiên cứu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21834
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.