Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21887
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Mỹ Hưng
Authors: Lê, Tín
Nguyễn, Huỳnh Thúy Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Mỹ Hưng trong quý 02 năm 2019. Bên cạnh đó, đề tài phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 03 năm 2016, 2017, 2018 và 06 tháng đầu năm 2019. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh góp phần cho sự phát triển của công ty trong tương lai.
Description: 147 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21887
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.