Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21897
Nhan đề: Bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
Tác giả: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Thị Mỹ Ngọc
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá mức độ bất bình đẳng trong thu nhập của các hộ gia đình Việt Nam qua các năm.
Mô tả: 69 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21897
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.