Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21934
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến và ý định mua xe ô tô của khách hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Lê, Thị Diễm Mi
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến và ý định mua xe ô tô của khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến và ảnh hưởng của hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến đến ý định mua xe ô tô của khách hàng. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến về ô tô và ý định mua xe ô tô của khách hàng.
Description: 118 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21934
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.