Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21965
Title: Phân tích mối quan hệ giữa các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu và hiệu quả tài chính: Trường hợp các công ty cổ phần tại Việt Nam
Authors: Lê, Phước Hương
Nguyễn, Bình An
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mối quan hệ giữa các mục tiêu SDGs với hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm giúp các nhà quản lý, nhà đầu tư và người ra quyết định, những người thiết kế các chiến lược, đầu tư và chính sách cụ thể của các công ty ở Việt Nam có thêm cái nhìn tổng quan hơn để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDG.
Description: 86 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21965
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.