Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21972
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Trần, Nguyễn Hồng My
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây xin gọi là TNHH) Kiểm toán AFC – Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán này tại công ty.
Description: 114 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21972
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.