Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21972
Nhan đề: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Trần, Nguyễn Hồng My
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây xin gọi là TNHH) Kiểm toán AFC – Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán này tại công ty.
Mô tả: 114 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21972
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.