Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21974
Title: Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả sản xuất của các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu
Authors: Bùi, Lê Thái Hạnh
Nguyễn, Thị Thúy Quyên
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả sản xuất của nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Từ đó, đề ra các giải pháp giúp nông hộ nuôi tôm nâng cao hiệu quả sản xuất từ góc độ cấu trúc vốn
Description: 54 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21974
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.