Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22021
Title: Tác động của quản trị công ty đến công bố trách nhiệm xã hội: Trường hợp các công ty cổ phần Việt Nam
Authors: Lê, Phước Hương
Trần, Thị Ngọc Trang
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến công bố trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần Việt Nam. Từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ công bố trách nhiệm xã hội của các công ty cổ phần Việt Nam.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22021
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.