Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22031
Nhan đề: Ứng dụng hồi quy lasso trong R
Tác giả: Th.s Nguyễn, Thị Hồng Dân
Vương, Thị Mỹ Tiên
Từ khoá: Toán ứng dụng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Ứng dụng hồi quy LASSO vào dữ liệu giá nhà ở Boston của Harrison bằng phần mềm R
Mô tả: 68tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22031
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.