Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22043
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Kiến Tường
Authors: Nguyễn, Thúy An
Trần, Thị Cẩm Thúy
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Xây dựng Kiến Tường. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và nâng cao quản lý nợ phải thu cho Công ty trong thời gian tới.
Description: 201 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22043
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.