Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22088
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Cỏ May Lai Vung
Authors: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Xuân Thắm
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty.
Description: 167 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22088
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.