Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22146
Nhan đề: Nghiên cứu bất bình đẳng thu nhập của hộ gia đình tại Thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Phan, Kim Ly
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu bất bình đẳng trong thu nhập của hộ gia đình sống ở năm thành phố trực thuộc trung ương ở Việt am và đề xuất khuyến nghị giải pháp để giảm bất bình đẳng thu nhập và nâng cao mức thu nhập cho hộ gia đình sinh sống tại các thành phố trực thuộc trung ương.
Mô tả: 53 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22146
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.