Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22168
Title: Ảnh hưởng của cao chiết cây cỏ sữa (Euphorbia hirta L.) đến chất lượng tôm sú (Penaeus monodon Fabricius) trong điều kiện quản đông
Authors: Trần, Minh Phú
Trần, Thị Ngọc Huyền
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá về những thay đổi của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius) khi nhúng trong dịch chiết cỏ sữa (Euphorbia thymifolia Burm ) trong điều kiện bảo quản đông. Thí nghiệm bao gồm 3 nghiệm thức: Nghiệm thức (1), tôm được ngâm trong nước lạnh trong 30 phút, nghiệm thức (2), tôm được ngâm trong dịch chiết cỏ sữa 14,08 g/mL trong 30 phút, nghiệm thức (3), tôm ngâm trong dịch chiết cỏ sữa 625 g/mL trong 30 phút.Sau đó cả ba mẫu đều được đem đi bảo quản đông ở nhiệt độ từ -18°C đến - 20°C.Mẫu được thu vào các tháng 6, 9 và 12 thông qua các chỉ tiêu phân tích bao gồm: nhiệt độ, tổng số vi sinh vật hiếu khí, giá trị cảm quan, độ đàn hồi, WHC, ẩm độ, pH, TVB-N, PV và TBARs. Kết quả cho thấy sản phẩm oxy hóa sơ cấp và thứ cấp của mẫu xử lí với cao chiết cỏ sữa ở nồng độ 625 g/mL thấp hơn so với mẫu đối chứng có ý nghĩa thống kê ( p<0,5 ) và giữ được đặc tính cảm quan tốt hơn mẫu đối chứng trong quá trình bảo quản đông. Ở thí nghiệm này, dịch chiết cỏ sữa đã thể hiện rõ tác dụng kháng khuẩn của mình.
Description: 24tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22168
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
635.68 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.